เล่นแบบมีเสียง

0
จำนวนสมาชิก FFT
0
จำนวนประเทศที่ปฏิบัติงาน

TICA EVENT

สาขา FFT

รายการบันทึกสถานการณ์ : 15 ปี อาสาสมัครเพื่อนไทย

นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม เลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศฯ หัวข้อ “15 ปี อาสาสมัครเพื่อนไทย” รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 9 ก.ย. 2564

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: