15 ปี

แห่งความสำเร็จจากโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
ภารกิจ : อาสาสมัครที่ลงในหนังสือของ UN
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ต.ค. 2562 – 28 ต.ค. 2563
ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : ธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา (Petrography)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมือไทย - ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน
ภารกิจ : โครงการความร่วมมือไทย - ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558 – 2559)
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 10 ส.ค. 2558 - 9 ส.ค. 2559
ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์
ภารกิจ : อาสาสมัครสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ เมืองมัณฑะเลย์ เมียนมา
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 3 ม.ค. 2561- 9 ก.พ. 2564
ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
ภารกิจ : อาสาสมัครเพื่อนไทยที่โมซัมบิก ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ต.ค. 2562 – 28 ต.ค. 2563
ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technologist)
สถานที่ปฏิบัติงาน : Royal Centre for Disease Control, Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu
ภารกิจ : อาสาสมัครเพื่อนไทยด้านสาธารณสุขที่ภูฎานทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 28 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2563
ประเภท : นอกโครงการ
สาขา : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)
สถานที่ปฏิบัติงาน : Royal Institute for Tourism and Hospitality (RITH), Tourism Council of Bhutan /Thimphu
ภารกิจ : พุธวดี ลีฬหาชีวะ อาสาสมัครสอนภาษาไทยที่ภูฏานและเวียดนามในงาน Celebration of International Volunteer Day in Thailand “Together We Can through Volunteering: Accelerating sustainable development and going further” วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 30 พ.ย. 2561 – 14 พ.ย. 2563
ประเภท : นอกโครงการ
สาขา : การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (Thai Folk Music Instructor)
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ภารกิจ : อาสาสมัครสอนดนตรีที่วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 15 ก.ย. 2562 – 1 ก.ค. 2563
นำเสนอบทบาทของอาสาสมัครเพื่อนไทย ที่ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เบนิน ในงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 และการเปิดตัวหนังสือ South-South in Action (SSiA) ภายใต้หัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific”
ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขา : นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
สถานที่ปฏิบัติงาน : เมือง Djakotomey
ภารกิจ : นายพุทธิภูมิ อาสานอก อาสาสมัครภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเบนิน (พ.ศ. 2561 – 2562) นำเสนอบทบาทของอาสาสมัครเพื่อนไทย ที่ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เบนิน ในงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 และการเปิดตัวหนังสือ South-South in Action (SSiA) ภายใต้หัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific”
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 13 พ.ย. 2561 – 22 พ.ย. 2563
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: