กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 2 (29 มกราคม 2562)

  • หน้าหลัก
  • >
  • กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 2 (29 มกราคม 2562)
วันอังคาร, 24 สิงหาคม, 2021
กว่าจะเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ตอนที่ 2 (29 มกราคม 2562) สัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอนัญญา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ และ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ (ต่อ) และแนะนำอาสาสมัครเพื่อนไทยรุ่นที่ 10
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: