ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทย

Friends from Thailand - FFT

ดาวน์โหลด

เอกสาร

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครและเลื่อนกำหนดการรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (friend from thailand-FFT) ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น ...

File Name : ประกาศขยายสมัครFFT64.pdf
File Size 841 kb

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน (Friend from Thailand – FFT) จำนวน ๖๑ คนโดยมีรายละเอียดดังนี้...

File Name : ประกาศรับสมัคร FFT 2564.pdf
File Size 1,914 kb

ประกาศตำแหน่งที่รับอาสาสมัครนอกโครงการเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารแนบประกาศตำแหน่งที่รับอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนก สาขาการเกษตร , สาขาการศึกษา , สาขาสาธารณสุข , สาขาการท่องเที่ยว , สาขาทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน , สาขาพัฒนาชุมชน

File Name : เอกสารแนบ 1_ตำแหน่งรับสมัครอาสาสมัครนอกโครงการ (IR).pdf
File Size 185 kb

ประกาศตำแหน่งที่รับอาสาสมัครภายใต้โครงการเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๔

เอกสารแนบประกาศตำแหน่งที่รับอาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนก สาขาการเกษตร , สาขาการศึกษา , สาขาสาธารณสุข , สาขาการท่องเที่ยว , สาขาทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน , สาขาพัฒนาชุมชน

File Name : เอกสารแนบ 2_ตำแหน่งรับสมัครอาสาสมัครภายใต้โครงการ.pdf
File Size 128 kb
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: