โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

          กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand –FFT) ตั้งแต่ปี 2546 ภายใต้ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้จัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาและตามคำขอของประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขยายรูปแบบการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยเพิ่มเติมจากที่เคยมุ่งเน้นการดำเนินการในลักษณะรูปแบบโครงการ ทุนศึกษา/ ทุนฝึกอบรมการส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงาน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงาน

          โดยมุ่งเป้าหมายสู่ผู้รับในระดับท้องถิ่นและประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อกาพัฒนาในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยในระดับประชาชนส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยรวมทั้งเป็นการพัฒนาและขยายโอกาสให้บุคลากรของไทยในระดับคนรุ่นหนุ่มสาวได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยประเทศเป้าหมายในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และแอฟริกาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครเพื่อนไทยทั้งสิ้น 163 คน

          ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2546 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

สาขาความร่วมมือที่มีการจัดส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นสาขาที่สร้างความไว้วางใจแก่ประเทศคู่ร่วมมือ และสอดคล้องกับสาขาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย อาทิ

สาขาเป้าหมาย

สาธารณสุข

: พยาบาล อนามัยชุมชน สาธารณสุขพื้นฐาน

เกษตร

: พืชไร่ พืชสวน เกษตรที่สูง ป่าไม้

ฝีมือแรงงาน

: ช่างเทคนิค

การศึกษา

: การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนภาษาไทย

การพัฒนาชนบท

: การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน, การจัดตั้งองค์กรด้านการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เอกลักษณ์ไทย

: กีฬา อาหาร วัฒนธรรมอื่น ๆ

ภารกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กระบวนการคัดเลือก

           กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทยประจำปี และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัคร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือก โดยจัดการทดสอบองค์ความรู้และจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการไปปฏิบัติหน้า ที่ในต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: