ทำเนียบ

อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT)

wdt_ID ลำดับ ประเทศ ชื่อ-นามสกุล สาขา สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขยายเวลาครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลาครั้งที่ 3
1 1 กัมพูชา จินตนา เกือกรัมย์ ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 18 ก.ค. 2550 – 31 ก.ค. 2551
2 2 กัมพูชา คมสัน ชัยรัตน์ ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 31 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553
3 3 กัมพูชา พีรเดช สมัครคดี ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 1 ก.ย. 2554 – 31 ก.ค. 2555 1 ก.ย. 2555 – 31 ก.ค. 2556 1 ก.ย. 2556 – 31 ก.ค. 2557 23 ก.ย. 2557– 30 มิ.ย. 2558
4 4 กัมพูชา เฟื่องฟ้า แสงชมภู ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 23 ก.ย. 2557– 30 มิ.ย. 2558 1 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2559 15 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2561 7 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562
5 5 กัมพูชา สกลสุภา ลิม ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 1 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2559
6 6 กัมพูชา สรวัชร พรหมรักษา ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 13 ก.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2560
7 7 กัมพูชา กานต์พิชชา พิมพ์ทอง ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 13 ก.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2560
8 8 กัมพูชา มัลลิกา วิรุฬธรรม ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 15 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2561
9 9 กัมพูชา มณีนุช สุครีพ ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 7 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 11 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
10 10 กัมพูชา กฤตติกา ประสงค์ดี ผู้ช่วยสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ 11 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563
ลำดับ ประเทศ ชื่อ-นามสกุล สาขา สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขยายเวลาครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลาครั้งที่ 3
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: