จงกลนี ขันมณี

ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขาที่สอน : ธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา (Petrography)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมือไทย - ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 10 ส.ค. 2558 - 9 ส.ค. 2559
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: