ทิพวัลย์ กัณธิยะ

ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 3 ม.ค. 2561- 9 ก.พ. 2564
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: