พิเชษฐ์ มีคำแก่น

ประเภท : ภายใต้โครงการ
สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ต.ค. 2562 – 28 ต.ค. 2563
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: