วิชัยยันต์ จันทะเอียด

ประเภท : นอกโครงการ
สาขาที่สอน : การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (Thai Folk Music Instructor)
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 15 ก.ย. 2562 – 1 ก.ค. 2563
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 203 5000
Fax. 02 143 9327
saraban1600@mfa.go.th
Follow us: